Baljinder Kaur Sidana, Arjinder Kaur, Smily Thakur and Samanpreet Kaur